திங்கள், 8 மே, 2017

Thirukalukundram Arulmigu Vedhagiriswarar Temple Chithirai Thiruvizhaa Day 8 Morning thanthathotti


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-8 காலை தந்த தொட்டி


ஞாயிறு, 7 மே, 2017

Thirukalukundram Arulmigu Vedhagiriswarar Temple Chithirai Thiruvizhaa Day 7 Morning THER

அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-7  தேர்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-7  தேர்

 அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-7  தேர்

அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-7  தேர்


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-7  தேர்


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-7  தேர்Thirukalukundram Arulmigu Vedhagiriswarar Temple Chithirai Thiruvizhaa Day 6 Night Yaanai Vaaganam

அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்

அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்
அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்

அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்

அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 இரவு யானை வாகனம்


வெள்ளி, 5 மே, 2017

Thirukalukundram Arulmigu Vedhagiriswarar Temple Chithirai Thiruvizhaa Day 6 Morning Vimaanam

அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 காலை விமானம்


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 காலை விமானம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 காலை விமானம்
அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 காலை விமானம்


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 காலை விமானம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 காலை விமானம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 காலை விமானம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 காலை விமானம்அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-6 காலை விமானம்
Thirukalukundram Arulmigu Vedhagiriswarar Temple Chithirai Thiruvizhaa Day 5 Night Rishaba Vaganam

அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-5  இரவு வெள்ளி ரிஷப வாகனம்


அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-5  இரவு வெள்ளி ரிஷப வாகனம்
அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-5  இரவு வெள்ளி ரிஷப வாகனம்
அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-5  இரவு வெள்ளி ரிஷப வாகனம்
அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-5  இரவு வெள்ளி ரிஷப வாகனம்
அருள்மிகு வேதகிரீஸ்வரர் திருக்கோயில் சித்திரை திருவிழா நாள்-5  இரவு வெள்ளி ரிஷப வாகனம்

Thirukalukundrm temple