புதன், 27 செப்டம்பர், 2017

THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI THIRUVIZHA DAY-6

THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI THIRUVIZHA DAY-6THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI THIRUVIZHA DAY-6THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI THIRUVIZHA DAY-6


THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI THIRUVIZHA DAY-6THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI THIRUVIZHA DAY-6


THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI THIRUVIZHA DAY-5

THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI     THIRUVIZHA DAY-5

 THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI     THIRUVIZHA DAY-5THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI     THIRUVIZHA DAY-5

THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI     THIRUVIZHA DAY-5THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI THIRUVIZHA DAY-4

THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI     THIRUVIZHA DAY-4


THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI     THIRUVIZHA DAY-4


THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI     THIRUVIZHA DAY-4


THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI     THIRUVIZHA DAY-4


THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI THIRUVIZHA DAY-3

THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI THIRUVIZHA DAY-3THIRIPURASUNDARI AMMAN NAVARATHIRI     THIRUVIZHA DAY-3

Thiripurasundari Amman Navarathiri thiruvizhaa day -2புதன், 2 ஆகஸ்ட், 2017

சைவகுறவர் சுந்தரர் சேரமானுடன் கைலாயம் செல்லும் உற்சவம்

சைவகுறவர் சுந்தரர் சேரமானுடன் கைலாயம் செல்லும் உற்சவம் நேற்று திருக்கழுக்குன்றம் அருள்மிகு பக்தவச்சலேஸ்வரர் சுவாமிசன்னிதானவளாகத்தில் நடைபெற்றது.
 
 


 

         சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, 
             வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்

 சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்
 சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்
 சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்
 சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்
 சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்
 சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்
 சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்
 சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்
 சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்
 சுந்தரர் விழா - அறுபான் மும்மை நாயன்மார் வழிபாடு, வேதகிரிஸ்வரர்  கோயில்,  திருக்கழுக்குன்றம்Thiripura Sundari Amman Aadi Thirukalyana Thiruvizha

            அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி

Thiripura Sundari Amman Aadi Thiruvizhaa Day 10

                            அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா

Thiripura Sundari Amman Aadi Thiruvizhaa Day 9

                           அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா

Thiripura Sundari Amman Aadi Thiruvizhaa Day 8

                                      அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா

Thiripura Sundari Amman Aadi Thiruvizhaa Day 7

                         அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா

   அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
   அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
   அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
   அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா

   அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
   அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
   அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
   அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா

செவ்வாய், 1 ஆகஸ்ட், 2017

Thiripura Sundari Amman Aadi Thiruvizhaa Day 6


 அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
 அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
 அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
 அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
 அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
 அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
 அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
 அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
 அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா
அருள்மிகு திரிபுரசுந்தரி அம்மன் ஆடி திருவிழா


Thirukalukundrm temple