வெள்ளி, 17 பிப்ரவரி, 2017

Thirukalukundram Vedhagiriswarar Temple Chithirai thiruvizhaarpj;jpiug;ngUtpohitnahl;b mUs;kpF Ntjfphp];tuh; jpUNfhtpypy; fhy;Nfhy;tpoh (ge;jfhy;) eilngw;wJ.

mUs;kpF Ntjfphp];tuh; Rthkpf;F rpj;jpiu khjk; 10 ehl;fs; eilngWk; rpj;jpiu jpUtpoh; rpwg;ghdjhFk;. mt;thW ,j;jpUf;Nfhtpypy; Mz;LNjhWk; eilngw;W tUk; rpj;jpiungUtpoh tUk; rpj;jpiukhjk; (Vg;uy;) eilngWtjw;fhd Vw;ghLfs; rpwg;ghf eilngw;W tUfpwJ. ,jw;fhd ge;jfhy; eLk; epfo;r;rp (fhy;Nfhy;tpoh) ;16-02-2017 fhiy 5.30kzp Kjy; 6.00kzp tiu jhof;Nfhtpy; gf;jtr;rNy];tuh; Rthkp rd;dpjhdk; tshfj;jpy;; xU ge;jfhy; Rthkp rd;dpjhdk; (Nrhkh];fe;jh; rd;dpjhdk;) vjpNu xU ge;jfhy; jphpGuRe;jhp mk;ghs; rd;dpjhdk; nfhbkuk; mUNf xU ge;jfhy; vd rpthr;rhhpahh;fspd; Ntj ghuhazj;JlDk;> jpUf;Nfhtpypd; XJthh; Njthu ghuhazj;JlDk; elg;gl;lJ. Kd;djhf Rthkp kw;Wk; mk;ghSf;F rpwg;G G+i[fs; eilngw;wJ. ,jpy; jpUf;Nfhtpy; nray; mYtyh; jpahfuh[d;> jpUf;Nfhtpy; fzf;fhsh;tp[ad;> cgajhuh;fs;> Kf;fpa gpuKfh;fs;> Nfhtpy; rpthr;rhhpahh;fs;> gzpahsh;fs;> mh;j;j[hk Md;kPf mwf;fl;lis FOtpdh; kw;Wk; nghJkf;fs; fye;Jf;nfhz;ldh;. 
Thirukalukundrm temple